วิสัยทัศน์         

หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานสนับสนุน ประสาน และสร้างสัมพันธภาพ กับผู้มีอุปการคุณของคณะแพทยศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะแพทยศาสตร์ ที่มีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อย่างมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

พันธกิจ         

1. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน กับผู้บริจาค ผู้สนับสนุนเงินทุน หรือผู้มีอุปการคุณ กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ในทุกรูปแบบ

            2. จัดทำระบบฐานข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับผู้สนับสนุนเงินทุน ผู้บริจาคหรือผู้มีอุปการคุณ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

                มหาวิทยาลัย เพื่อการนำไปใช้ ประกอบการบริหารจัดการอย่างครบวงจร          

            3. ริเริ่มและดำเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี อันจะมาซึ่งการรักษาผลประโยชน์

               ทางด้านเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อย่างรอบด้าน ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

            4. ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับหน่วยงานการกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินการด้านเงินทุนสนับสนุน ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            5. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ทางด้าน ผู้สนับสนุนเงินทุน ผู้บริจาค หรือผู้มีอุปการคุณ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            6. ศึกษา ติดตาม และพัฒนาแนวทางการรณรงค์ อันจะนำมาซึ่ง จำนวนผู้สนับสนุนเงินทุน ผู้บริจาคหรือผู้มีอุปการคุณ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

            7. รายงานผลการปฏิบัติงาน อันเกี่ยวเนื่องกับ การจัดการด้านผู้สนับสนุนเงินทุนผู้บริจาค หรือผู้มีอุปการคุณ ต่อคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์

               เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ อย่างถูกต้องรวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

            8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์     

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่งเงินทุนสนับสนุนด้วยความศรัทธา นำมาซึ่งการได้รับความร่วมมือรอบด้าน จากผู้มีอุปการคุณ อย่างยั่งยืน