history01      

   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาแพทย์ มีวิสัยทัศน์ “เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำระดับโลก” บริหารจัดการประสานเป็นหนึ่งเดียวกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายใต้กรอบโครงสร้างของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจ ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางการแพทย์และวิชาการเพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชาติและนานาชาติ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในสถาบัน

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2554) ปลายสมัยการบริหารงานของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์ ดำรงตำแหน่งคณบดี โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย ท่านอาจารย์เกียรติ ได้เล็งเห็นถึง แนวทางการจัดหาแหล่งทุน จากภายนอกสถาบัน เพื่อหารายได้ให้กับคณะแพทยศาสตร์ ในการบริหารจัดการงานวิจัย งานด้านการเรียนการสอน งานด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ ต่อการผลิตบัณฑิตแพทย์ ในองค์รวมทุกๆด้าน แต่นื่องจากลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อประสานกับแหล่งทุนภายนอกในขณะนั้น ยังไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบชัดเจน ทำให้เมื่อมีการติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนต่างๆ ไม่สะดวก ไม่คล่องตัว ไม่มีหน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบประสานงานอย่างเป็นระบบ และขาดความต่อเนื่อง ทำให้พลาดโอกาส ในการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก   ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จึงได้ปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ กับคณะผู้บริหารในสมัยนั้น เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นผู้แทนในระดับคณะ เพื่อประสานงานดังกล่าว กับแหล่งทุนภายนอก

หลังจากมีการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ ในคณะผู้บริหาร ต่อมาในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2554 ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มีนโยบาย ให้ตั้งหน่วยงานในระดับคณะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานกับแหล่งทุนภายนอก โดยมอบหมายให้ คุณจอย ทองกล่อมสี (ขณะนั้นปฏิบัติงานอยู่ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาแพทย์ : เดิมชื่อ หน่วยโสตทัศนศึกษา) เป็นผู้รับผิดชอบ เขียนโครงการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ และเป็นผู้ประสานงานหลัก เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่โดยท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร ขณะนั้น คือ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุล มอบหมายให้ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (นางดารัตน์ ธรรมายนต์) และ งานบริหารและธุรการ (นางสุชีรา ปัญญาสันติกุล) ดำเนินการเรื่องระเบียบวิธีการต่างๆ ต่อไป    

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ยกร่างประกาศจัดตั้งหน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ เข้าที่ประชุม Inner โดย มติที่ประชุม Innerพิจารณาให้จัดตั้ง หน่วยงาน พร้อมแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน กำหนดโครงสร้างหน่วยงาน ขึ้นตรงกับฝ่ายบริหาร และมอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (นางดารัตน์ ธรรมายนต์) ดำเนินการ นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 16/2554 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2554    ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์   มีมติอนุมัติ จัดตั้งหน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ หลังจากมีมติอนุมัติการจัดตั้ง เพียง 1 สัปดาห์ คณะผู้บริหารชุดดังกล่าว ก็หมดวาระลง โดยยังมิได้ดำเนินการ ประกาศจัดตั้งหน่วยงาน อย่างเป็นทางการ

ต่อมา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ( ปี พ.ศ. 2555 -2558) จึงได้ลงนามประกาศจัดตั้ง “หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 มีภารกิจหน่วยงาน 8 ด้าน แนบท้ายประกาศจัดตั้ง มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารเรนาโต้ ชั้น 1 (ใช้สำนักงานร่วมกับ หน่วยวิรัชกิจ) พร้อมทั้ง คณบดี ลงนามประกาศคำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 00627 / 2554 มอบหมายให้ นางจอย ทองกล่อมสี ย้ายมาปฏิบัติงานประจำหน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการ พร้อม ๆ กับ คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสมัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์   จวบจนปัจจุบัน

ประวัติการก่อตั้ง หน่วยส่งเสริมประประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2554

คณะผู้บริหารปรึกษาหารือ การจัดตั้งหน่วยงาน และกำหนดกรอบภาระงาน อย่างไม่เป็นทางการ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

คณะผู้บริหาร มีนโยบาย ให้ตั้งหน่วยงานในระดับคณะ

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ยกร่างประกาศจัดตั้งหน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ นำยกร่างเข้าที่ประชุม Inner   โดย มติที่ประชุม Innerพิจารณาให้จัดตั้ง หน่วยงาน พร้อมแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน

วันที่   23 กันยายน พ.ศ.2554  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 16/2554 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2554 มีมติอนุมัติ การจัดตั้งหน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ

วันที่ 10   ตุลาคม พ.ศ. 2554

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามประกาศจัดตั้ง “หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554