ชื่อหน่วยงาน

   ภาษาไทย     : หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ภาษาอังกฤษ :Fundraising Promotion and Relationship Faculty of Medicine Chulalongkorn University (Chula FPR)

ที่ตั้งหน่วยงาน  

            อาคารอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

            โทรศัพท์ 0 – 2252 5166   โทรสาร 0 – 2252 5167

            โทรศัพท์ภายใน  3296