หลักการ และแนวทาง งานด้านผู้มีอุปการคุณ

 

kasiun 03

            สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555 2558 ฝ่ายบริหาร ตระหนักถึงการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาคมในส่วนต่างๆ ขององค์กร และ ระหว่างองค์กรกับประชาชนในประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 ภายใต้กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อันดีและต่อเนื่องกับ อาจารย์และศิษย์เก่า ให้มีความผูกพันกันอย่างยั่งยืน ฝ่ายบริหาร จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการให้การบริการ การส่งเสริมสนับสนุน ดูแล และ อำนวยความสะดวก แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ตลอดรวมทั้งผู้มีอุปการคุณ ประเภทต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนางานในรูปแบบใหม่ของฝ่ายบริหารที่ตระหนักถึง ความสำคัญของท่านคณาจารย์ และบุคลากร ทุกสายงาน ที่ได้สละแรงกาย แรงใจ อุทิศตน ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุราชการ ในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของเรา ในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 

              โดยหน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ นำร่องจัดทำแบบสำรวจ ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้เกษียณอายุราชการ ทำการสำรวจข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการย้อนหลัง 5 ปี ( ปี 2550 2554) เพื่อให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้อง ประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลต่อการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งการสำรวจสิ้นสุดลงเมื่อ เดือนสิงหาคม 2555 ผลการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพบว่า คณาจารย์ และบุคลากร มีความต้องการให้คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการสร้างระบบการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก กรณีผู้เกษียณอายุราชการ และศิษย์เก่า มาใช้บริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลุฬาลงกรณ์ ในระดับสูงมากที่สุด

kasiun 02

                ด้วยเหตุผลสำคัญคือ การมาใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้องใช้ระยะเวลาในการขั้นตอน กระบวนการ ต่างๆ ค่อนข้างมาก ซึ่งรวมอยู่ในผู้ป่วยทั่วไป ที่มีเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว จึงทำให้ต้องใช้เวลานานในการรอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนศิษย์เก่า และท่านผู้เกษียณอายุราชการ ของคณะแพทยศาสตร์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความคล่องตัวในการมาใช้บริการทางการแพทย์ ได้รับความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการรอคอย ในการมาพบแพทย์แต่ละครั้ง

 

    ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จึงดำเนิน โครงการ สร้างระบบการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีอุปการคุณ เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ 6 และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างยั่งยืน กับ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ อย่างเป็นระบบ อันจะมาซึ่งการได้รับความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพัน สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยู่ เพื่อเป็นต้นแบบ ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต ส่งเสริมการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพในองค์กร สืบไป