งานด้านปฏิคม 

 

reception03     งานด้านปฏิคม เป็นภารกิจหนึ่ง ที่หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ ให้บริการต่อหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหาร สำนักงานคณบดี และส่วนของภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางการเรียนการสอน กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนานิสิต ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยให้การสนับสนุนบุคลากรไปร่วมปฏิบัติงานต้อนรับ อำนวยความสะดวกต่อผู้มาเยือนคณะแพทยศาสตร์ ตลอดรวมทั้ง จัดส่งบุคลากรไปร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมให้กับหน่วยงานต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน เกิดมิตรภาพ นำมาซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งในระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน

 

 

 - คู่มือปฏิบัติงานปฏิคม

- Download แบบฟอร์มขอใช้บริการงานปฏิคม